SKLEP ONLINE
Pokaż wszystkie kategorie

Kategorie

Regulamin - dreweks.eu

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego firmy DREWEKS, obowiązujący od dnia 15.10.2017 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego firmy DREWEKS.

1.2. Sklep Internetowy jest własnością 

DREWEKS sp. z o.o.
Białka 642
34-220 Maków Podhalański
NIP: 5521633191,

zwanym dalej Sprzedającym.

1.3. Kontakt z firmą DREWEKS można nawiązać poprzez:

a. e-mail: biuro@dreweks.eu 

b. telefonicznie pod numerami: +48 (33) 877 30 50, +48 530 170 542;

§ 2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2.2.  Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym można składać za pomocą Formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego bądź też za pomocą poczty elektronicznej.

2.2. Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej oraz Formularza Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.3. By złożyć zamówienie Kupujący zobowiązany jest stworzyć Konto Klienta poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, gdzie niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. By mogło zostać zrealizowane zamówienie, Kupujący zobowiązany jest udzielić również następujących informacji: miejsce zamieszkania / adres wysyłki, numer telefonu, symbol lub nazwę zamawianego Produktu oraz jego ilość, preferowaną formę dostawy i sposób płatności.

2.3.1. W przypadku gdy Klient poda nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

2.4. W przypadku dokonywania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia osoba dokonująca zakupu wybiera Produkty poprzez dodanie ich do koszyka. Po tym jak zostaną wybrane Produkty w koszyku zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informację o rodzaju i ilości zamawianego Produktu, łącznej cenie zamawianych produktów, kosztach dostawy, wybranej metodzie i terminie płatności, wybranym sposobie dostawy. Na tym etapie wszystkie powyższe informacje mogą być swobodnie modyfikowane. Następnie kupujący musi nacisnąć przycisk „realizuj i zapłać” i zostanie przekierowany na stronę na której będzie musiał uzupełnić wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane.

2.4.1. Klient może na bieżąco śledzić stan Zamówienia poprzez zakładkę „Historia i szczegóły zamówień” w swoim Koncie Klienta.

2.5. By dokonać Zamówienia, Kupujący musi zaakceptować treść Regulaminu oraz potwierdzić przekazanie swoich danych osobowych w celu złożenia Zamówienia.

2.6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty kupna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia stanowi zatwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia między Kupującym i Sprzedawcą.

2.7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie. E-mail ten jest oświadczeniem sprzedającego o przyjęciu oferty oraz zawiera informację o zakupionych Produktach, metodzie płatności oraz dostawy.

2.7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży poszczególnych produktów w wypadku ich czasowej niedostępności w magazynie. O fakcie tym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany Zamówienia.

2.7.2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Dreweks faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie pobierał powyższe faktury elektroniczne pod wskazanym w mailu adresem lub  w Koncie Klienta. Dokumenty papierowe są wystawiane jedynie na wyraźną prośbę Klienta.

2.8. W przypadku braku wpłaty za złożone Zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia po upływie 10 dni od jego złożenia.

§ 3. DOSTAWA

3.1. Zakupione Produkty mogą zostać wysłane do miejsca zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również za granicę. Adres powinien zostać wskazany przez kupującego podczas składania Zamówienia.

3.2. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy: za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost bądź też może odebrać je osobiście w magazynie firmy, pod adresem Białka 642, 34-220 Maków Podhalański.

Odbiór osobisty zamówień jest możliwy w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 12:00 (po wcześniejszy ustaleniu mailowym bądź telefonicznym).
Sobota oraz Święta państwowe – zamknięte.

3.3. Koszty wysyłki zależne są od całkowitej objętości i wagi zamawianych Produktów.

3.4. Koszty wysyłki do miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są wskazywane w czasie składania Zamówienia. W przypadku gdy nie zostaną one podane automatycznie podczas składania Zamówienia kupujący powinien zgłosić się do Sprzedającego przed dokonaniem płatności za zamówienie i ustalić ich wysokość.

3.5. Koszty wysyłki za granicę ustalane są indywidualnie dla każdego Zamówienia.

3.6. Wysyłka jest realizowana niezwłocznie po dokonaniu wpłaty przez Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni od dokonania wpłaty.

3.7. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 4. CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny oferowanych Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dokumenty (paragon / faktura) są wystawiane gdy produkty są gotowe do wysyłki.

4.1.1. Klient może zapłacić za zamówienie w walucie obcej po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą i wskazanym przez niego kursu wymiany walut.

4.2. Kupujący może wybrać następujące metody płatności:

a. przelewem
b. poprzez Dotpay
c. gotówką przy odbiorze osobistym
d. gotówką za pobraniem

4.2.1. Wyboru jednej z powyższych metod płatności należy dokonać w Formularzu Zamówienia.

4.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie do czternastu (14) dni. Wskazany termin liczony jest od momentu  dostarczenia Produktu Kupującemu na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres i dotyczy jedynie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

5.2. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży powinien zawierać następujące informacje:

- data zawarcia umowy/odbioru,
- imię, nazwisko, adres Klienta,
- nazwa, symbol, ilość zakupionych produktów,

oraz załączony powinien być dowód zakupu (paragon / faktura).

5.3. Sprzedający po otrzymaniu od Kupującego informacji o odstąpieniu od umowy prześle mu na adres e-mail bądź też przekaże telefonicznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa uznawana jest za niezawartą. Produkt powinien zostać niezwłocznie (nie później  niż w ciągu 14 dni) zwrócony w niezmienionym stanie na adres Sprzedającego: F.P.H.U. Dreweks, Białka 642, 34-220 Maków Podhalański. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący.

5.5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia zwróconego Produktu dokona na rzecz Kupującego należnej płatności za zwrócone Produkty. Płatność zostanie zwrócona przy użyciu takiej samej metody płatności jakiej użył Kupujący, chyba że Kupujący poprosi o inny sposób zwrotu płatności, przy czym sposób ten nie może wiązać się dla Sprzedającego z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat.

§ 6. REKLAMACJE

6.1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

6.2. Pisemne reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego, należy kierować mailowo na adres: reklamacje@dreweks.eu korzystając z wzoru formularza reklamacji dostępnego TUTAJ. Do reklamacji załączone powinny być zdjęcia z wadami/uszkodzeniami produktu.

6.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: nazwa, symbol, rodzaj zamawianego produktu, datę w której został zauważony defekt, dane Klienta i opis usterki.

6.4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu. Odpowiedzi na reklamacje są przesyłane na wskazany przez Klienta adres. W przypadku niewskazania adresu w reklamacji, odpowiedź zostanie wysłana na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. W przypadku reklamacji mailowych odpowiedź zostanie wysłana na wskazany adres e-mail reklamującego

6.4. W niektórych przypadkach, aby reklamacja została rozpatrzona Kupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt. W takim wypadku kupujący zostanie odpowiednio poinstruowany przez Sprzedającego po przesłaniu formularza reklamacyjnego.

 6.5 Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć i wizualizacji Produktu, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (np. kolor, proporcje) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.

§ 7. PRYWATNOŚĆ

7.1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.

§ 8. POZOSTAŁE

7.1. Za pomocą Sklepu Internetowego Sprzedający umożliwia korzystanie z bezpłatnych usług takich jak: przeglądanie informacji w Sklepie Internetowym, udostępnianie formularza Zamówienia, możliwość prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, świadczenie usługi Newsletter.

7.2. Usługi wskazane w punkcie 7.1. niniejszego regulaminu są świadczone są 24 godziny na dobę, przez cały rok.

7.3. Kupujący po dokonaniu rejestracji może utworzyć swoje własne konto w Sklepie Internetowym. Rejestracji można dokonać po wybraniu Produktów, formy płatności i dostawy a następnie przejściu do dalszego etapu Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „realizuj i zapłać”

7.4. Klient ma możliwość skorzystania z usługi Newsletter – tj. otrzymywania od Sprzedającego informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na wskazany przez Klienta adres e-mail. Aby zapisać się do Newslettera należy na stronie głównej firmy DREWEKS podać adres e-mail, na który mają być przysyłane wiadomości handlowe. Tylko klienci, którzy zapiszą się do Newslettera będą otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami handlowymi.

 

Top

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu ( więcej informacji ). Zamknij

Kontakt

Wysyłka gratis od 400 pln przy płatności przelewem lub przez PayU